Facebook Twitter
gPlus 

เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 • ARIT@PBRU

  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนามาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่เขตพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร หลังจากนั้นโรงเรียนได้ย้ายข้ามฟากมายังวัดเกตุ ถนนบริพัตร พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

  http://arit.pbru.ac.th/arit/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Cloud Tech

  Cloud Tech is a Global leader in training, development and consulting services that We have a team of certified professionals and experienced faculty work with latest Technologies in CMM Level to MNC Companies.

  https://cloudtech.training/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • DeKiTz.CoM

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามพันธะกิจที่ตั้งไว้ และ สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพอีกทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน

  http://dekit.org ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Digital Media Communication Arts of Siam University สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม - มหาลัยสยาม

  Digital Media Communication Arts of Siam University สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม - มหาลัยสยาม สังคม online ของชาว DM

  http://dmsiam.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • ETL Forum

  ชมรมรวมพลังพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อกลางในการระดมความคิด ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์ มีทางเลือก ในการที่จะนำส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะงานของแต่ละบุคคล ในขณะเพิ่งเป็นระยะเริ่มต้น จึงต้องการการระดมพลังในการที่จะทำให้สาระในห้องชมรมนี้ มีประโยชน์มากที่สุด จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาเยี่ยมชม แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ แบ่งปัน ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้า ของพวกเราชาวครุศาสตร์ และ ชาวจุฬาฯ โดยรวม

  http://www.edu.chula.ac.th/etl ส่งให้เพื่อน โหวต
 • KKU Engineering Alumni Association

  KKU Engineering Alumni Association

  http://www.kkuengineering.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Mahidol University : Wisdom of the Land

  มหาวิทยาลัยมหิดล : ปัญญาของแผ่นดิน ที่ก่อกำเนิดมายาวนานกว่า 120 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ที่สมบูรณ์แบบด้วยวิชาการหลากหลายสาขาและบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีที่สุด นอกจากเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งทางวิชาการแล้ว ยังเป็นผู้จุดประกายความคิดเพื่อจรรโลงศีลธรรมและจริยธรรมให้สังคมอย่างถูกต้องอีกด้วย

  http://www.mahidol.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • SAINET --- Service Service Online for St

  SAINET --- Service Service Online for St

  http://stuais.au.edu ส่งให้เพื่อน โหวต
 • shecu.chula.ac.th

  เว็ปไซต์ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  https://www.shecu.chula.ac.th/home/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Thai Student Association at Iowa State U

  Thai Student Association at Iowa State U

  http://www.stuorg.iastate.edu/thai ส่งให้เพื่อน โหวต
 • TUTown.com : Town of Thammasat (ศูนย์รวม

  TUTown.com : Town of Thammasat (ศูนย์รวม

  http://www.tutown.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

  กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

  http://www.nu.ac.th/office/center/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  http://www.sa.ku.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

  http://plan.sru.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  http://www.planning.ku.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

  100 จัดสรรงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50 จากคุณ จงจิต อ้อยบำรุง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 16:07:04 file : สิ่งก่อสร้าง50.pdf Link 099 เอกสาร "การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 47-50 " เพื่อลดขั้นตอนในปี 50 จากคุณ กองแผนงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 11:57:17 file : ลดขั้นตอน ปี 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.rar Link 098 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 50 จากคุณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 11:17:43 file : พรกงบ50.pdf Link 097 จัดสรร งบครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2550 จากคุณ คุณพิมพร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 10:04:17 file : ครุภัณฑ์ 50.pdf Link 096 ฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 51 จากคุณ ไพบูลย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 17:07:38 file : ฟอร์มเงินรายได้51.xls Link

  http://planning.oop.cmu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงฬหม่ จังหวัด พูนลำพูน

  100 จัดสรรงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50 จากคุณ จงจิต อ้อยบำรุง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 16:07:04 file : สิ่งก่อสร้าง50.pdf Link 099 เอกสาร "การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 47-50 " เพื่อลดขั้นตอนในปี 50 จากคุณ กองแผนงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 11:57:17 file : ลดขั้นตอน ปี 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.rar Link 098 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 50 จากคุณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 11:17:43 file : พรกงบ50.pdf Link 097 จัดสรร งบครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2550 จากคุณ คุณพิมพร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 10:04:17 file : ครุภัณฑ์ 50.pdf Link 096 ฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 51 จากคุณ ไพบูลย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 17:07:38 file : ฟอร์มเงินรายได้51.xls Link

  http://planning.oop.cmu.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กิจการวิจัย

  กิจการวิจัย

  http://www.chula.ac.th/research/thindex.htm ส่งให้เพื่อน โหวต
 • กิจการวิจัย

  กิจการวิจัย

  http://research.u-office.chula.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดิมใช้ชื่อว่าหมวดวิชาการศึกษา เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 ที่ตำบลอู่เรือ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม

  http://edu.pbru.ac.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู

  https://agriculture.pbru.ac.th/agrinew62/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาครวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์การด้านการแพทย์ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การเปิดเสรีทางการค้า การเพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านการบริการสุขภาพของเอกชน อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ โรคติดเชื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ฯลฯ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จำนวนพยาบาลที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่จะต้องดูแล จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทยอีกด้วย

  https://nurse.pbru.ac.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  http://hs.pbru.ac.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายการจัดตั้งคณะจากภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นตามลำดับ ความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ดังนั้นจึงพัฒนาภาคหัตถศึกษาและภาคอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นวิชาอุตสาหกรรมศึกษาเช่นเดียวกับที่วิทยาลัยครูพระนครที่มีวิชาอยู่แห่งเดียวในกรมฝึกหัดครู รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมอยู่ในภาคตะวันตก จึงจัดทำแผนโครงการขยายการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพิจารณา

  https://intech.pbru.ac.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของ มจธ.

  โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของ มจธ.

  http://www.green.kmutt.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต