จัดสวนจีนตามแบบศาสตร์ฮวงจุ้ย

ก า ร จั ด ส ว น จี น แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น ๒ ป ร ะ เ ภ ท๑. แบบทิวรวม เป็นการออกแบบเพื่อชื่นชมภาพทั้งหมดจากมุมมองหนึ่งเสมือนจิตรกรรมฝาหนัง

๒. แบบทิวย่อมมีลักษณะการตกแต่งย่อส่วน ซึ่งมองไม่ชัดมอง มุมกว้าง แต่ต่อเนื่องกันไป สามารถชื่นชมจากมุมอื่น ๆ เน้นถึงสุนทรีถาพ ของการจัดสวนอย่างเด่นชัด

     สวนจีนส่วนใหญ่นิยมจัดเป็นสวนขนาดย่อมหลาย ๆ แห่งไว้ภายในทัศนียภาพ ในมุมหนึ่งจะสอดแทรก มีอิทธิพลต่อสวนย่อย ภาพที่อยู่ไกลออกไปและต้องดึงเข้ามาปรุงแต่งให้สอดคล้องกับความงามของสวน

     ทัศนียภาพที่อยู่ไกลบางครั้งมีทั้งส่วนที่งดงามและส่วน เกินที่ไม่ต้องการ การจัดต้องรู้วิธีบดบัง ทัศนียภาพเหล่านั้น เช่น ต้นไม้ใหญ่ กำแพงเรือนไม้เพื่อขจัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกไป 

     การจัดสวนจีน ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น ก้อน หิน สะพาน ช่องวงกลมและสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ผนังกำแพงซึ่งแทนฟ้า ดิน ทางเดินสะพานและเก๋ง จะสร้างขึ้นสอดคล้องกับความเชื่อศาสตร์ ฮวงจุ้ย สะพาน ทางเดิน มีลักษณะซิกแซกเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้าย อีกประการหนึ่งเส้นทางที่คดเคี้ยวสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ

     สวนบางแห่งนะนำสัญลักษณ์สัตว์ทั้ง ๔ ทิศ มาสัมพันธ์กับการจัดสวน อาทิ ทิศตะวันออกมังกรเขียว ทิศใต้หงส์แดง ทิศตะวันตกเสื่อขาว ทิศเหนือเต่าดำ ลำธารแทนความมั่งคั่ง อยู่ด้านทิศตะวันออกของสวน

     ทะเลสาบที่ขุดขึ้นอยู่ตำแหน่งปลายสุดด้านทิศใต้ สระน้ำที่ขุดขึ้น ไม่ควรเป็นรูปทรงเรขาคณิต สวนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มักจะมีเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ้าสวนขนาดเล็ก จะมีเล็กประกอบด้วยภูเขาจำลอง และหมู่หินทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง และขับไล่สิ่งที่ชั่วร้าย

     พันธุ์ไม้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเหมาะสมเป็นพันธุ์ไม้ จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย ควรใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นมากกว่าพันธุ์ไม้จากแดนไกล พันธุ์ไม้ประหลาดจากต่างแดนเป็นข้อห้ามในการจัดสวนตามแบบศาสตร์ฮวงจุ้ย 

     หลักปฏิบัติในการจัดสวนจีน ทัศนียภาพใดที่ไม่ต้องการให้ปลูกไม้ใหญ่บังไว้และไม่ควรเป็นไม้ผลัดใบ ควรปลูกไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวชอุ่ม ตลอดปี อันเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนนาน

     ในกรณีที่ปลุกต้นหลิว ควรมีเนื้อที่ใหญ่พอสมควรและนิยมปลูกหลิวเป็นหมู่ ๆ หมู่ละ ๓-๕ ต้นเพื่อให้ทอดตัวมองดูเป็นม่านพลิ้วสวยงาม

     สีสันการจัดสวนจีนไม่ควรมีสีฉูดฉาด สีที่ตัดกันเสียหลักของฮวงจุ้ยและรบกวนความงาม สีสันควรมีความสมดุลเพื่อสร้างความกลมกลืน สีฤดุของใบไม้ร่วงเป็นสีที่เหมาะสมโทน สีน้ำตาลทองกลมกลืนเข้ากับโทนสีอื่นได้ดี

     ความใสของน้ำและสีขาวสามารถนำมาใช้เพื่อกลมกลืนกับสีต่าง ๆ ในสวนให้สดสวยงดงามยิ่งขึ้น ปุยเมฆบนท้องฟ้าตัดกับสีเขียวเข้ม ใบสนให้ความสวยงามได้อีกรูปแบบหนึ่งเก๋งจีนสีขาวหรือสระน้ำแปรเปลี่ยนความงามได้ดี ข้อมูล
http://www.huangjuijing.com/


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: