ข่าวเด่นวันนี้

:

โปรดเกล้าฯ ถอดยศร้อยตรีทบ. กระทำผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง

     ข่าวพระราชสำนัก

        ข่าวพระราชสำนัก วันนี้ 12 ส.ค.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรี ปฐมพร แก้วปัญโญ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร

   ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

   ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ถอดยศทหาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: