ข่าวเด่นวันนี้

:

7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์

     นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน แถลง สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 ประจำวันที่ 12 เม.ย. ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัยคนไทยรักกัน โดยเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 557 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 45 คน และผู้บาดเจ็บจำนวน 607 คน ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมาทั้งหมด โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 23 ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากสูงสุดคือ จ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 3 คน และ จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ จ.พิษณุโลก จำนวน 27 คน ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ การเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์

     สำหรับวันที่ 13 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย คนไทยรักกัน เกิดอุบัติเหตุ 870 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (863 ครั้ง) 7 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต 69คน และบาดเจ็บ 929 คน ขณะที่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา 47.01% ขับรถเร็วเกินกำหนด 20.11% โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 45 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 5 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 51 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ มี 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ยะลา สมุทรปราการ อำนาจเจริญ

     สำหรับวันที่ 14 เม.ย. 53 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ลดลงจาก ปี 2552 (638 ครั้ง) 71 ครั้ง ร้อยละ 11.13 ผู้เสียชีวิต 52 คน เท่ากับปี 2552 ผู้บาดเจ็บ 613 คน ลดลงจากปี 2552 (717 คน) 104 คน ร้อยละ 14.50 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 42.86 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 18.17 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ช่วงเวลา 16.01-20.00 น จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 25 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก 6 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 27 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ มี 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ยโสธร ระนอง และหนองบัวลำภู ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,559 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 67,040 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 643,656 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 75,774 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.77 ของการเรียกตรวจ โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 25,339 ราย รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ 23,057 ราย

     สำหรับที่ 15 เม.ย.ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 521 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 46 ราย ผู้บาดเจ็บ 585 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ที่ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ทางหลวงแผ่นดิน และถนน อบต.หมู่บ้าน โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น.

     สำหรับวันที่ 16 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ห้า ของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 348 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 คน ผู้บาดเจ็บ 370 คน ขณะที่ ยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตลอดทั้ง 5 วันที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน มีจำนวน 2,863 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 257 คน บาดเจ็บ 3,104 คน โดย จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 17 คน รองลงมา คือ จ.เชียงราย และ จ.อุบลราชธานี 11 คน และ จ.พิษณุโลก 9 คน ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสะสม สูงสุด 116 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุด 131 คน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการเมาสุราและขับขี่ยานพาหนะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

     สำหรับวันที่ 17 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่หก ของการรณรงค์ "สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย คนไทยรักกัน" เกิดอุบัติเหตุ 355 ครั้ง ลดลงจากปี 2552 (528 ครั้ง) 173 ครั้ง ร้อยละ 32.77ผู้เสียชีวิต 49 คน เท่ากับปี 2552 ผู้บาดเจ็บ 398 คน ลดลงจากปี 2552 (586 คน) 188 คน ร้อยละ 32.08 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 25.92 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 20.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.93 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 60.56 บนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 36.34 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.06 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.14 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 53.02 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 20 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สระบุรี 8 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 21 คน ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,566 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 68,122 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 606,222 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 75,462 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.45 ของการเรียกตรวจ โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 22,384 ราย รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ 21,995 ราย


******************************************


กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: