ข่าวเด่นวันนี้

:

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ มีผล 1 ต.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค.

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่17) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และใช้พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้

     บุหรี่ซิกาแรต ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 72 บาทตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 25% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน และ ราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 72 บาท ตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 42% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน

     ยาเส้น ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยเก็บตามปริมาณหน่วย กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.025 บาท และอื่นๆ กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.10 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: