ข่าวเด่นวันนี้

:

สนค. เดินหน้า พัฒนาวิสาหกิจชุมชน "น่านมอลต์" นำผู้เชี่ยวชาญสอนเทคนิคสร้างแบรนด์ท้องถิ่น

   ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

         ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์” จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยได้นำผู้เชียวชาญมาร่วมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้าชุมชน และการพัฒนาด้านการตลาดอย่างครบวงจร ตลอดจนต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ไปยังวิสาหกิจชุมชนอื่น ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ต่อไป พร้อมกับการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 “สนค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 90,000 ราย โดยมีแผนที่จะคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนายกระดับให้กลุ่มเหล่านี้มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด-19 ที่รูปแบบการค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างมาก และยังมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนงานของวิสาหกิจชุมชนด้วย”

  นายมนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ว่า แม้ในยามวิกฤติก็ยังมีโอกาสเสมอ เนื่องจากภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รูปแบบการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยี และการค้าออนไลน์ ดังนั้น หากวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายเล็กเตรียมตัวให้พร้อม ก็จะมีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจระดับประเทศได้ต่อไป

  ทั้งนี้การพัฒนาแบรนด์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้าชุมชน ต้องเลือกสินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เน้นการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ต่าง ๆ ภายในชุมชนผ่านแบรนด์ เพื่อสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภค และควรมีกิจกรรม DIY เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก และดึงดูดการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

  สำหรับสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ เป็นสินค้าที่ได้นำวัตถุดิบจากข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ และข้าวในจังหวัดน่าน มาแปรรูปเป็น “มอลต์” แล้วใส่ในสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกาย โดย สนค. เห็นว่า หากเข้าไปช่วยพัฒนาแบรนด์สินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการทำธุรกิจ ทั้งการขายออฟไลน์และออนไลน์ จะช่วยให้สินค้าชุมชนเติบโตได้เพิ่มขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: