ข่าวเด่นวันนี้

:

'นิด้าโพล' เผย 'ชัชชาติ' ถูกโหวตอันดับผู้ว่าฯ ที่ชาวกทม.อยากให้เป็นมากที่สุด

ชัชชาติ

     เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0

     จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 33.18 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.59 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 14.09 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 6.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 5.99 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 5.91 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล อันดับ 7 ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 2.42 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 11 ร้อยละ 1.82 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า ร้อยละ 1.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 1.14 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย

เลือกตั้ง

     และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6 เดือนตุลาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง น.ส.รสนา โตสิตระกูล ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

     สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

    1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 58 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 9.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 8.33 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

     2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 35 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.22 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 12.43 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.27 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

     3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 68 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.70 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 5.68 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

     4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 08 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 17.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 15.69 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

     5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 15 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.34 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 14.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 6.63 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

     6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 65 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

     ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 23.64 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.71 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 12.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.61 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 8.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 7.12 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 7 ร้อยละ 5.61 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 4.85 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 3.41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 3.26 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคกล้า และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 12 ร้อยละ 1.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และอื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

     และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6 เดือนตุลาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคกล้า และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

     สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

     1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 25 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.11 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 8.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 7.64 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

     2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 00 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.68 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 10.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 9.73 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

     3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 21 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.01 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.36 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.98 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

     4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 39 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.08 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 12.62 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

     5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.92 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 12.16 ระบุว่าเป็น ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.50 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

     และ 6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 24 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.29 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 14.03 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 12.22 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: