ข่าวเด่นวันนี้

:

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ปิยกุล บุญเพิ่ม เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64

      ประธานศาลฎีกาคนใหม่

         วันนี้ 10 ส.ค 64 ข่าวพระราชสำนักเผยข้อมูลเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกามีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

   โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทนนางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564


   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: