ข่าวเด่นวันนี้

:

ประกาศ พรรคก้าวใหม่ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

         พรรคก้าวใหม่ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

          รายงานข่าวเมื่อวันที่ 19 พ.ค.65  " ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

   ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคก้าวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

   "พรรคก้าวใหม่"ต้องดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียน พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

   จึงเป็นเหตุให้"พรรคก้าวใหม่"สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

   คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้"พรรคก้าวใหม่"สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

   อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: