ข่าวเด่นวันนี้

:

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาฯพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

      โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง 

       ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ 1 ก.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

1. นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

2. นายภาติยะ ดวงมณี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

3. นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

4. นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 4 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: