ข่าวเด่นวันนี้

:

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอนุสิษฐ คุณากร นั่ง ส.ว.ใหม่ รายงานตัว 25 ก.ค.นี้

    แต่งตั้งอนุสิษฐ คุณากร

     ข่าวพระราชสำนัก  เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 170 ง หน้า 1 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุสิษฐ คุณากร เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

อนุสิษฐ คุณากร นั่ง ส.ว.ใหม่

ทั้งนี้ นายอนุสิษฐ คุณากร เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2498

การศึกษา :

-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีประสบการณ์ที่สำคัญ :

1.งานด้านการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ
2.การจัดทำแผน/และการฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการระดับชาติ
3.งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
4.การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
-มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: