Travel Update

:

'ล่องเรือ เดินเท้า เข้าขุมชน' เยี่ยมชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคลองแสนแสบ


'ล่องเรือ เดินเท้า เข้าขุมชน' เยี่ยมชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคลองแสนแสบ


การพัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ รณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี 


     ที่บริเวณท่าเรือราม 1 เขตสวนหลวง จุดนี้มีสวนดอกไม้ เป็นจุด Check-in คลองตัน-คลองแสนแสบ ที่สำนักงานเขตสวนหลวงพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จากที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะและที่ออกกำลังกายในพื้นที่ เดินชมทัศนียภาพทางเดินริมคลองแสนแสบสุดคลองกะจะ เยี่ยมชมมัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม คลองตัน เยี่ยมชมศาลเจ้า สมาคมตระกูลหวาง (อึ้ง) แห่งประเทศไทย และศาลเจ้า สมาคมตระกูลเลี่ยว จากนั้นเยี่ยมชมจุด Check-in คลองแสนแสบ Street art และไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทางริมคลองแสนแสบ พร้อมพบปะประชาชนในชุมชนริมคลองแสนแสบ เขตสวนหลวง


     ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเชิงบูรณาการ โดยการให้ความรู้และแนะนำในการติดตั้งถังดักไขมัน ติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แก่บ้านเรือน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ส่วนหน่วยงานภายนอก เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง การบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน สนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบำบัด เป็นต้น     ในส่วนของภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการขอความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีของคลองแสนแสบซึ่งผ่านพื้นที่ 21 เขตของกรุงเทพมหานครให้มีภูมิทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง เพื่อเป็นคลองต้นแบบของการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไปบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: