Travel Update

:

เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ขยายเวลาจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ขยายเวลาจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

กรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 และนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

นิทรรศการพิเศษ
     เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรเป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จึงขยายเวลาการจัดนิทรรศการพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาหาความรู้ได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่

ท่องเที่ยว
     นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดพิธีรับมอบทับหลังทั้ง 2 รายการ พร้อมทั้งนำมาจัดแสดง ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ขยายเวลาจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยนิทรรศการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานต่างๆ ที่ได้สืบค้น รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการติดตาม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการกว่าจะได้มาซึ่งโบราณวัตถุ โดยความพยายามและความร่วมมือจากหลายฝ่าย กระตุ้นจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของไทยและร่วมกันปกป้องดูแลรักษาให้สืบทอดต่อไป


     นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยคัดเลือกโบราณวัตถุที่มีความสำคัญ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นที่มาของวิวัฒนาการทางอารยธรรม เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี ที่ส่งผลต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย และยังคงมีอิทธิพลต่อมา โดยเฉพาะศิลปะอยุธยา ตกทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง เช่น ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากปรางค์กู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์ จารึกลานทองวัดส่องคบ 1 ซึ่งแสดงถึงธรรมเนียมการจารึกบนแผ่นโลหะมีค่า ประติมากรรมหน้ายักษ์หรืออสูร ภาชนะดินเผารูปสัตว์ สิงห์สำริด     นอกจากนี้ยังมีการคืนชีวิตให้กับประติมากรรม โดยนำชิ้นส่วนประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มาประกอบและติดตั้งบนหุ่นจำลองขนาดเท่าจริงตามรูปแบบการสันนิษฐานและการบูรณาการทางด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการหลายแขนง ทั้งภัณฑารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ นายช่างศิลปกรรม และนักวิชาการช่างศิลป์ เป็นการจัดแสดงและนำเสนอความรู้เรื่องราวของโบราณวัตถุในอีกมิติหนึ่ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564


     สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เปิดให้บริการทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และงดบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเข้าชมหรือใช้บริการ (ยกเว้นพื้นที่ร้านอาหาร-ร้านกาแฟ) อย่างเคร่งครัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: