Travel Update

:

เที่ยวงานกิจกรรม "ดื่มกาแฟแลงานศิลป์" ณ หอศิลป์แห่งชาติ

หอศิลป์แห่งชาติ

เที่ยวงานกิจกรรม "ดื่มกาแฟแลงานศิลป์" ณ หอศิลป์แห่งชาติ

"ดื่มกาแฟแลงานศิลป์" ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ การออกแบบ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปะ จึงจัดสร้างพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย“หอศิลป์แห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และพัฒนางานศิลปะทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่อย่างคุ้มค่า

งานดื่มกาแฟแลงานศิลป์
     หอศิลป์แห่งชาตินี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ โดยให้ศิลปินร่วมสมัยเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสในการบริการศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมทุกแขนง และประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้หอศิลป์แห่งชาติเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยที่คนรักงานศิลปะจากทั่วโลกรู้จักและเข้ามาใช้บริการ


     ล่าสุดกับ กิจกรรม"ดื่มกาแฟแลงานศิลป์" ถือเป็นการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องพื้นที่ กิจกรรม และการเข้าถึงของประชาชนในพื้นที่หอศิลป์แห่งชาติ เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรต่างๆอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากศิลปินร่วมสมัย 2 คน ได้แก่ นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สาขาการออกแบบ ประจำปี 2553 ผู้สร้างสรรค์ประติมากรรม“ไอ้จุด”ที่เป็นเสมือนตัวแทนของงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นหนึ่งที่ขยายอาณาเขตทางศิลปะให้กว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เฉพาะศิลปินแต่ให้ประชาชนทุกคนสามารถรู้สึกได้ถึงความสงบ ปลอดภัยและมีความสุขร่วมกัน นอกจากนี้ ท่าทางของไอ้จุดสื่อถึงความสนุกสนาน ทำให้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในพื้นที่งานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย


เที่ยวกรุงเทพ
     ศิลปินอีกท่าน คือ นางสาวลูกปลิว จันทร์พุดซา ศิลปินผู้สร้างสรรค์ประติมากรรม “เรือรักของแม่”ที่เปรียบเหมือนร่างกายของแม่ที่เพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากิน เพื่อนำพาลูกไปสู่ฝั่งฝัน กระดูกแขนคอยอุ้มชูเลี้ยงดูทำงานหนักเพื่อลูกและครอบครัว กระดูกสันหลัง แก่นแกนร่างกายแม่แบกรับภาระของชีวิต และกระดูกเชิงกราน บ้านหลังแรกโอบอุ้ม ปกป้องลูกในท้องแม่กว่า 9 เดือน บนหัวเรือมีรูปทรงหนึ่งยืนเด่นตระหง่านอย่างสงบ รอเวลาที่นาวาลำนี้ไปถึงฝั่ง ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะนำผลงานศิลปะหลากหลายแขนงที่สะสมไว้มาจัดแสดง ณ หอศิลป์แห่งชาติในโอกาสต่างๆ ต่อไปบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: