Travel Update

:

เปิดเส้นทางสายเกลือ ผลักดันสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เปิดเส้นทางสายเกลือ ผลักดันสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เปิดเส้นทางสายเกลือ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยในสาขาต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม อาหาร งานเทศกาลและประเพณี โดยเฉพาะการเผยแพร่พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเส้นทางสายเกลือใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยสกลนคร บึงกาฬและนครพนม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนวธ. กต.และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายเกลือในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมเกลือสินเธาว์ลุ่มแม่น้ำสงครามเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง


     สืบเนื่องจากแม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำสายสำคัญเชื่อมพื้นที่ 3 จังหวัด ตลอดเส้นทางน้ำระยะ 420 กิโลเมตร เป็นแหล่งวัฒนธรรมของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การก่อตั้งบ้านเมือง ทำให้เกิดชุมชนที่อยู่คู่กับแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์และมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน 5,000 ปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้เกลือสินเธาว์ในแง่มุมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตนำไปสู่วิถีวัฒนธรรมเกลือ


     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บึงกาฬและนครพนมที่เป็นเส้นทางแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กรรมวิธีผลิตเกลือสินเธาว์ และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เช่น จ.บึงกาฬเที่ยวชมบ่อเกลือหัวแฮด เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์กลางลุ่มน้ำสงครามและชมกระบวนการต้มเกลือสินเธาว์โบราณ ที่เชื่อมโยงกับสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดมาตั้งแต่ครั้งอดีต และจ.สกลนครท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่าวัดเหนือที่มีบึงหนองหารกว้างใหญ่และทิวทัศน์สวยงาม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการทอผ้าลายขอมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อุทยานแห่งชาติภูพาน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ชุมชนคุณธรรมฯบ้านท่าแร่ตั้งอยู่ริมฝั่งบึงหนองหาร ชมบ้านโบราณร้อยปี โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลที่งดงามและงานประเพณีแห่ดาวช่วงเทศกาลคริสต์มาส


     รวมทั้ง จ.นครพนม มีชุมชนคุณธรรมฯบ้านนาถ่อน จ.นครพนม ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยกวนที่อนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่มายาวนาน เช่น ประเพณีบุญฮีตสิบสอง ประเพณีบุญเดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ ประเพณีกินดองและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เช่น การตีเหล็ก ทอผ้าและย้อมสี งานจักสาน ทำพานบายศรีขันหมากเบง การต้มเกลือสินเธาว์และเกลือสปาและพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ซึ่งวธ.จะส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้คนไทย และชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันงดงาม ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: