Travel Update

:

สะพานห้วยตอง สะพานตอม่อไม้สูงที่สุดของเมืองไทย

สะพานห้วยตอง

สะพานห้วยตอง สะพานตอม่อไม้สูงที่สุดของเมืองไทย

สะพานห้วยตอง สะพานขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานเข้าด้วยกันระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ จึงถือเป็นเส้นทางสำคัญในด้านการสัญจรที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่า เป็นสะพานที่มีตอม่อไม้สูงที่สุดของเมืองไทย แต่ด้านบนนั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรง ด้านล่างของสะพานนั้นมีตอม่อไม้ที่สูงที่สุดถึง 50 เมตร และระยะทางความยาวของสะพานกว่า 103.4 เมตรด้วยกัน

สะพานตอม่อไม้สูงที่สุดของเมืองไทย

     สะพานห้วยตอง เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของเพชรบูรณ์ ด้วยความน่าทึ่งในด้านของการก่อสร้าง ความแปลกตาของตอม่อไม้ และวิวทิวทัศน์ที่พาดผ่านขุนเขาของสะพานแห่งนี้ จึงมีการสร้างจุดชมวิวและจุดพักรถขึ้นบริเวณคอสะพานฝั่งอำเภอหล่มสัก ให้นักท่องเที่ยวได้มาจอดแวะพักและถ่ายรูปกับสะพานแห่งนี้กัน
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: