Travel Update

:

อุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติบางลาง

  อุทยานแห่งชาติบางลาง

  24 กุมภาพันธ์ 2551  10,955

  อุทยานแห่งชาติบางลาง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติ

 • อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

  24 กุมภาพันธ์ 2551  16,172

  อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลบริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต

 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

  อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

  24 กุมภาพันธ์ 2551  6,181

  อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตั้งชื่อตามภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้คนในจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เขาปู่” ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์

 • อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

  20 กุมภาพันธ์ 2551  11,706

  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล ที่มีความงดงาม

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

  20 กุมภาพันธ์ 2551  6,195

  พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อครั้งที่ท่านมาสำรวจ ทะเลฝั่งอันดามัน ที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

  20 กุมภาพันธ์ 2551  7,569

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วยพื้นดินที่เป็นเกาะต่างๆ เขาหินแกรนิตสูงชัน หาดทราย โขดหิน ลักษณะรูปร่างต่างๆ ชายฝั่งของเกาะต่างๆ มีลักษณะเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

  20 กุมภาพันธ์ 2551  6,462

  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง ตั้งอยู่ท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยด้านทิศตะวันออกเป็นป่าชายเลนติดกับแผ่นดินใหญ่

 • อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

  อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

  20 กุมภาพันธ์ 2551  7,048

  อุทยานแห่งชาติศรีพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

  อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

  19 กุมภาพันธ์ 2551  9,233

  แต่เดิมเป็นเพียงวนอุทยานป่าชายทะเลเขาหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ในปี 2527 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะปง จังหวัดพังงา

 • อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

  19 กุมภาพันธ์ 2551  6,166

  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีสภาพพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ป่าเขาลำปี ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

  19 กุมภาพันธ์ 2551  10,736

  น้ำตกทรายขาว เดิมชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกตะโกน มีต้นน้ำเกิดจากยอดเขานางจันทร์ในทิวเขาทรายขาว เทือกเขาสันกาลาคีรี

 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

  อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

  18 กุมภาพันธ์ 2551  9,890

  อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนพิเศษป่าเขาตันหยง มีสภาพธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

  อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

  18 กุมภาพันธ์ 2551  5,946

  เป็นภูเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยเขาน้ำค้าง เขาบูโละ เขาบือซา เขาบูเก๊ะตอแลจอง เขาบือเกะบือซา เขาบูเก๊ะซามาเลีย มียอดเขาตาเว เป็นยอดเขาสูงที่สุดประมาณ 548 เมตร

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

  18 กุมภาพันธ์ 2551  3,986

  เป็นภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน เรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีความสูงชัน พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบ ยอดเขาสูงสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

  อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

  18 กุมภาพันธ์ 2551  6,674

  อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล ตำบลท้องเนียน ตำบลควนทอง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

  18 กุมภาพันธ์ 2551  7,002

  ในอดีตผืนป่าบริเวณนี้หนาทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกด้วยชื่อน่าสะพรึงกลัวว่า “ผีขีด” ภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น สีขีด พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

  18 กุมภาพันธ์ 2551  11,554

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  18 กุมภาพันธ์ 2551  9,240

  ณ บริเวณดินแดนคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาว ในบริเวณนี้ส่วนที่เป็น “เทือกเขานครศรีธรรมราช”

 • อุทยานแห่งชาติเขานัน

  อุทยานแห่งชาติเขานัน

  18 กุมภาพันธ์ 2551  7,968

  อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้

 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  15 กุมภาพันธ์ 2551  8,546

  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมีพื้นที่ครอบคลุมอยุ่ในท้องที่อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยป่าชายเลน หญ้าทะเล เกาะแก่ง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบป่าชอบเขา รักธรรมชาติ ชอบใช้ชีวิตท่ามกลางต้นไม้เพราะสามารถสูดอากาศได้แบบเต็มปอด วันนี้จะมาแนะนำอุทยานแห่งชาติของไทย แต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกันออกไป บอกได้เลยว่า "สายเขียว" อย่างคนรักป่าจะต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เป็นอุทยานที่ได้รับความเป็นมรดกของโลกทางธรรมชาติ เขาใหญ่เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า เรียกได้ว่าเป็นผืนป่าใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก จุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่นิยมกันมากช่วงนี้คือ มีลานสำหรับกางเต็นท์ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด นอกจากบนอุทยานแล้วยังมีสถานที่เที่ยวอีกมายมาย มีที่พักเขาใหญ่บริเวณใกล้ๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบให้เลือกทานกันอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

เป็นอุทยานที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยงจะเปิดตั้งแต่ ตุลาคม-พฤษภาคม ของทุกปี หลังจากนั้นจะปิดเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวมาภูกระดึงคือ พิชิตยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งกำลังและจิตใจเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเต็มวันกันเลยทีเดียว แต่รับประกันได้เลยว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่ได้ไปพิชิตยอดภูกระดึงแล้วรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน เต็มไปด้วยธรรมชาตที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ซึ่งแน่นอนว่า สมบูรณ์และสวยงามมากๆ อุณภิมิบนยอดภูกระดึงจะเย็นตลอดทั้งปี และอุณภูมิจะเย็นมากในช่วงหน้าหนาว

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นบริเวณเขตป่าสงวน มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่มากถึงสามแสนไร่ เป็นภูมิระเทศที่เป็นภูเขาสูง ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ มี่จุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก และมีจุดชมวิวสำหรับดูทะเลหมอกแบบฟินๆ มีที่พักให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเต๊นท์ 

อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี

เป็นอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ที่ปกคลุมไปด้วยผือป่าดิบชื้น เป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันไปมา เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติที่กว้างใหญ่มากๆ แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานเขาสกที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือ เขื่อนรัชชประภา หรือที่เรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลาน ยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่อุทยานแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย แต่ที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดคือการล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย มีที่พักแบบแพริมน้ำให้เลือกมากมาย พายเรือคายัค เที่ยวชมถ้ำต่างๆและสูดบรรยากาศธรรมชาติในยามเช้า

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและขึ้นชื่ออันดับ 1 ของเชียงใหม่ เป็นยอดดอยที่สูงสุดในประเทศไทย มีสถานที่เที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตก จุดชมวิวทิวทัศน์ หรือพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ใครได้มาแล้วจะต้องไปกราบไว้สักการะ ที่อุทยานแห่งนี้จะมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี จึงเป็นอุทยานที่เป็นจุดดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี

1 2 3 4 5 6 7 8 9
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: