Travel Update

:

อุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

  อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

  21 มกราคม 2551  3,973

  อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจจัดตั้งใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

  18 มกราคม 2551  7,329

  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูหินร่องกล้าเป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การ

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

  18 มกราคม 2551  3,947

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงาม

 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

  18 มกราคม 2551  8,526

  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว

  อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว

  18 มกราคม 2551  3,121

  อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานแก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานภูแดงร้อน โดยมีน้ำตกสวยงามที่เกิดขึ้นตามลำน้ำแควน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

 • อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

  อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

  18 มกราคม 2551  3,800

  อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีอาณาเขตไม่มากนัก แต่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี

 • อุทยานแห่งชาติภูซาง

  อุทยานแห่งชาติภูซาง

  18 มกราคม 2551  4,526

  อุทยานแห่งชาติภูซาง มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ดินบริเวณป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย ในท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ป่าน้ำเปี๋อยและป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่อำเภอเชียงคำ กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 • อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

  18 มกราคม 2551  8,280

  อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพป่าแตกต่างกันไป ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  17 มกราคม 2551  4,590

  อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน

 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม

  อุทยานแห่งชาติแม่จริม

  17 มกราคม 2551  4,172

  อุทยานแห่งชาติแม่จริมประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา ลำธาร และหน้าผาที่สวยงามยิ่ง

 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

  อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

  17 มกราคม 2551  6,440

  อุทยานแห่งชาตินันทบุรีมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ

 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

  อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

  17 มกราคม 2551  6,301

  อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาสูงตอนปลายแห่งทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งทอดตัวยาวต่อเนื่องไปจนถึงเขตแดนประเทศลาว สภาพธรรมชาติยังอุดมด้วยผืนป่าสมบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  17 มกราคม 2551  6,164

  อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแม่จริม

 • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

  อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

  17 มกราคม 2551  5,111

  อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

  อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

  16 มกราคม 2551  4,766

  อุทยานแห่งชาติขุนน่านครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ในท้องที่ตำบลภูฟ้า ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 • อุทยานแห่งชาติลานสาง

  อุทยานแห่งชาติลานสาง

  16 มกราคม 2551  4,183

  ตามตำนานกล่าวมา ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่เมื่อประมาณ 200 กว่าปี สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งที่ 2

 • อุทยานแห่งชาติแม่เมย

  อุทยานแห่งชาติแม่เมย

  16 มกราคม 2551  4,902

  ความเป็นมา : เริ่มมีการสำรวจว่าจัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นหน่วยงานกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

  16 มกราคม 2551  6,696

  น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจากเมืองแม่สอด

 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

  16 มกราคม 2551  6,292

  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สอด) ห่างจากตัวอำเภอเมืองตากประมาณ 35 กิโลเมตร

 • อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

  15 มกราคม 2551  5,567

  ขุนพระวอเป็นผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับซ้อนทางด้านตะวันตกในเขตจังหวัดตาก ความชุ่มชื้นของป่าดงดิบที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบป่าชอบเขา รักธรรมชาติ ชอบใช้ชีวิตท่ามกลางต้นไม้เพราะสามารถสูดอากาศได้แบบเต็มปอด วันนี้จะมาแนะนำอุทยานแห่งชาติของไทย แต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกันออกไป บอกได้เลยว่า "สายเขียว" อย่างคนรักป่าจะต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เป็นอุทยานที่ได้รับความเป็นมรดกของโลกทางธรรมชาติ เขาใหญ่เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า เรียกได้ว่าเป็นผืนป่าใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก จุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่นิยมกันมากช่วงนี้คือ มีลานสำหรับกางเต็นท์ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด นอกจากบนอุทยานแล้วยังมีสถานที่เที่ยวอีกมายมาย มีที่พักเขาใหญ่บริเวณใกล้ๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบให้เลือกทานกันอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

เป็นอุทยานที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยงจะเปิดตั้งแต่ ตุลาคม-พฤษภาคม ของทุกปี หลังจากนั้นจะปิดเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวมาภูกระดึงคือ พิชิตยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งกำลังและจิตใจเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเต็มวันกันเลยทีเดียว แต่รับประกันได้เลยว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่ได้ไปพิชิตยอดภูกระดึงแล้วรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน เต็มไปด้วยธรรมชาตที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ซึ่งแน่นอนว่า สมบูรณ์และสวยงามมากๆ อุณภิมิบนยอดภูกระดึงจะเย็นตลอดทั้งปี และอุณภูมิจะเย็นมากในช่วงหน้าหนาว

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นบริเวณเขตป่าสงวน มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่มากถึงสามแสนไร่ เป็นภูมิระเทศที่เป็นภูเขาสูง ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ มี่จุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก และมีจุดชมวิวสำหรับดูทะเลหมอกแบบฟินๆ มีที่พักให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเต๊นท์ 

อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี

เป็นอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ที่ปกคลุมไปด้วยผือป่าดิบชื้น เป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันไปมา เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติที่กว้างใหญ่มากๆ แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานเขาสกที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือ เขื่อนรัชชประภา หรือที่เรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลาน ยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่อุทยานแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย แต่ที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดคือการล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย มีที่พักแบบแพริมน้ำให้เลือกมากมาย พายเรือคายัค เที่ยวชมถ้ำต่างๆและสูดบรรยากาศธรรมชาติในยามเช้า

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและขึ้นชื่ออันดับ 1 ของเชียงใหม่ เป็นยอดดอยที่สูงสุดในประเทศไทย มีสถานที่เที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตก จุดชมวิวทิวทัศน์ หรือพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ใครได้มาแล้วจะต้องไปกราบไว้สักการะ ที่อุทยานแห่งนี้จะมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี จึงเป็นอุทยานที่เป็นจุดดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: