Travel Update

:

เช็คให้ชัวร์ ! ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เช็คให้ชัวร์ ! ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หลังญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้มีการปรับมาตรการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดให้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น และนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องขอวีซ่า วันนี้เราจึงจะมาเผยวิธีขอวีซ่า ต้องทำอย่างไรและต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการยื่นวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น

1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ มีหน้าประทับตราว่างเกิน 2 หน้า และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าเชงเก้นให้แนบมาด้วย

2. รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว รูปชัดเจน ไม่แต่งภาพ และอายุไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 2 ใบ)

3. คำร้องขอวีซ่า, แบบสอบถามยื่นวีซ่า,หนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ

4. หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

– กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการ ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่ง / วันเริ่มงาน / เงินเดือน และระยะเวลาที่ลาพักร้อน (อายุเอกสาร 1 เดือน)
– กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
– กรณีทำอาชีพอิสระ ต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด
– กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (อายุเอกสาร 1 เดือน)

5. Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และจะต้องมีตราประทับจากธนาคารเท่านั้น


6. ทะเบียนบ้าน เล่มจริง หรือ สามารถคัดสำเนา ทร.14 ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต

7. สำเนาบัตรประชาชน

8. เอกสารการแสดงสถานภาพอื่นๆ ตัวจริง (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือมรณะบัตร หรือสามารถคัดสำเนา ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต

**หมายเหตุ

- กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส จะต้องทำหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษ และหากมีเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายงานแต่ง หรือเอกสารที่สามารถชี้แจงตัวเอง สามารถแนบมาให้สถานฑูตพิจารณาเพิ่มเติมได้
- กรณีให้บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องแนบเอกสาร ข้อ 4-8 ของผู้ออกค่าใช้จ่าย และหนังสือชี้แจงระบุความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsorship Letter) / และ Bank Guarantee จากธนาคาร
- เอกสารทุกใบต้องสะกดชื่อ-นามสกุล **เหมือนกับพาสปอร์ตเท่านั้น
- ลายเซ็นที่เซ็นในเอกสาร ต้องเหมือนกับที่เซ็นในพาสปอร์ต
- สามารถเซ็นเอกสารสำเนาถูกต้องได้ แต่ห้ามเซ็นทับ ขีดคร่อม หรือขีดฆ่าตัวอักษรเด็ดขาด
- กรณีผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 1-18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน

2. หากบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่งเดินทางไปด้วย หรือไม่ได้เดินทางเลยทั้ง 2 ท่าน สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทาง จำเป็นต้องไปยื่นเรื่องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ทำการเขต


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: