ข่าวล่าสุด

:

ยูเนสโกจัดประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
องค์การยูเนสโก จัดประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชน หรือ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาค โดยโครงการอนุรักษ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมี อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา


ใน ปี 2555 นี้ มีโครงการอนุรักษ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 43 โครงการ จาก 11 ประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ผู้ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล ต้องอยู่ในเกณฑ์ การคงรักษาจิตวิญญาณและความหมายนัยยะเดิมของสถานที่ไว้ การประยุกต์ใช้หลักการและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ หรือการที่โครงการสร้างผลที่ดีต่อชุมชนรอบข้าง และส่งเสริมความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แก่ชุมชนนั้นๆ


โดยรางวัลยอดเยี่ยม (Award of Excellence) จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจำปี 2555 ได้แก่ โครงการอนุรักษ์หมู่บ้านโบราณ ที่เกาะฟลอเรส (Flores Island) นุสา เตงการา ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้สะท้อนทัศนคติใหม่ต่อการอนุรักษ์คุ้มครองด้านโบราณคดี ซึ่งมีการนำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage) และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของกระบวนการบูรณะและอนุรักษ์


ประเทศไทยได้ส่งโครงการอนุรักษ์เข้าร่วมการประกวดรางวัลฯมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับรางวัลในปี 2554 ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์หน้าพระลาน (2011 Na Phra Historic Shophouses) ศาลาเรียน วัดคูเต่า (2011 Salarian Pavilion) และ หอไตรฯ วัดเทพธิดาราม (2011 Scriptures Hall of Wat Thepthidaram)


องค์การยูเนสโกเชื่อมั่นว่าใน การยกย่องภาคเอกชนเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์และปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง ประวัติศาสตร์จะเป็นแรงผลักดันให้เจ้าของอาคารรายอื่นๆเริ่มดำเนินโครงการ อนุรักษ์ภายในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตัวบุคคล หรือการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: