คลิปธรรมะ ธัมโม

 • องค์ของตติยฌาณ อาการฌาณที่ 3 ของกสิณ 5:32

  องค์ของตติยฌาณ อาการฌาณที่ 3 ของกสิณ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  423
 • องค์ของทุติยฌาณ อาการฌาณที่ 2 1:34

  องค์ของทุติยฌาณ อาการฌาณที่ 2

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย ...

  453
 • องค์ของปฐมฌาณ อาการฌาณที่ 1 ของกสิณ 1:41

  องค์ของปฐมฌาณ อาการฌาณที่ 1 ของกสิณ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  494
 • ควรทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาในการเจริญกสิณและการทรงกสิณ 0:54

  ควรทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาในการเจริญกสิณและการทรงกสิณ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  1,437
 • ควรคิดและทรงจิตแบบนี่สำหรับท่านที่จะปฎิบัติเพื่อสมาบัติ8และกสิณ 1:41

  ควรคิดและทรงจิตแบบนี่สำหรับท่านที่จะปฎิบัติเพื่อสมาบัติ8และกสิณ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  1,654
 • ภาพแสงสีต่างๆที่เกิดขณะเจริญกสิณเรียกว่ากสิณโทษ 8:27

  ภาพแสงสีต่างๆที่เกิดขณะเจริญกสิณเรียกว่ากสิณโทษ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  825
 • ช่วงสำคัญที่จะมีอาการต่างๆขณะทำกสินจงจำให้ดี 3:38

  ช่วงสำคัญที่จะมีอาการต่างๆขณะทำกสินจงจำให้ดี

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  555
 • การเจริญสมาธิจงอย่าสนใจกับกาย 2:39

  การเจริญสมาธิจงอย่าสนใจกับกาย

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โ ...

  682
 • จะรู้ได้ว่าจิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยูู่ที่ภาพนิมิตของกสิณ 2:12

  จะรู้ได้ว่าจิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยูู่ที่ภาพนิมิตของกสิณ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย ...

  551
 • การเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนามี4ระดับ 03:00

  การเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนามี4ระดับ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย หลวงพ ...

  1,464
 • ฝึกกสิณกองเดียวได้สมาบัติ8 จากเรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ 1:06

  ฝึกกสิณกองเดียวได้สมาบัติ8 จากเรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ

  ขอชี้แจงถึงผู้ฟังว่า เรื่อง วิธีปฎิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ประกอบไปด้วย คลิปเสียงหลักตั้งแต่ตอนที่ 1-11 และคลิปเสียงที่คัดเอาคำสอนช่วงสำคัญของเรือง  21 ตอน  คลิปเหล่านี้มาจากเรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต โดย ...

  1,915
 • กรรมฉุกเฉิน ปี 2559 เคสที่ 5 ชี้ทางผิดชีวิตติดกรรม 19:50

  กรรมฉุกเฉิน ปี 2559 เคสที่ 5 ชี้ทางผิดชีวิตติดกรรม

  กรรมฉุกเฉิน เคสที่ 5 คุณรัชนก หญิงสาวผู้ให้คำปรึกษาด้านผิวพรรณและความงาม  แต่ใครจะรู้ว่าเธอต้องทนทุกข์กับโรคที่เกี่ยวกับผิวพรรณเสียเอง และโรคอื่นๆ ที่เป็นอยู่เช่น โรคปวดตามที่ต่าง ๆ   อาจารย์เจนจึงต้องช่วยเ่หลือเธอเป็นการเร่งด่วน  เรื่องราวจะเป็นอย่างไร อาจารย์เจน ญาณทิพย์ จะเปิด ...

  7,299
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: