ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

จัดระบบฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและปลอดภัย    แนวทางการจัดการระบบฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคน รวมทั้งกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดี (active) ติดบ้าน และ ติดเตียง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยการจัดระบบบริการฉีดวัคซีนที่มีความปลอดภัย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการคือ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น การใช้สื่อต่าง ๆ การสื่อสารผ่าน อสม. และ ผู้ดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุทุกรายเข้าถึงข่าวสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีการประเมินความเหมาะสมในการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยบุคลากรทางสาธารณสุขหรือ อสม. และการช่วยเหลือการจองคิวโดยสามารถทำผ่าน call center หรือระบบตามที่แต่ละพื้นที่กำหนด

    การจัดบริการฉีดวัคซีนตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ คือ

    1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดี สามารถไปรับบริการในจุดฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
    2. กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน คือกลุ่มที่ยังเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้เท้า เปลนั่ง (wheel chair) สามารถไปรับบริการในจุดฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป โดยจัดให้มีรถบริการรับส่งผู้สูงอายุไปยังจุดฉีดวัคซีน ซึ่งอาจขอความร่วมมือองค์การปกครองท้องส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน มาร่วมให้บริการ และมีช่องทางด่วนเพื่อลดระยะการรอคอย

    3. กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน และผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการนำโรคโควิด 19 เข้าไปในสถานดูแลผู้สูงอายุจากการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและบุคลากรออกไปฉีดวัคซีนภายนอก โดยให้จัดรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ทีมบุคลากรทางการแพทย์เช่นแพทย์หรือพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพขั้นสูง ที่สามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีพบอาการข้างเคียงอย่างรุนแรง โดยให้รอสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเทียบเท่าการฉีดวัคซีนในจุดฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล

    การติดตามอาการหลังได้รับวัคซีน โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดี ให้ติดตามผ่านระบบการใช้ระบบหมอพร้อม และ application smart อสม. เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ส่วนกลุ่มติดบ้านติดเตียงให้บุคลากรทางสาธารณสุขหรือ อสม.เป็นผู้ติดตามอาการหลังได้รับวัคซีนที่ 1, 7, 30 และ 60 วันหลังฉีดวัคซีน
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: