ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ผลงานวิจัยชี้ผู้สูงอายุเดิน 6,000 ก้าวต่อวัน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ

การเดิน

    เผยผลการวิจัย ชี้ผู้สูงอายุมีการเดินอย่างน้อย 6,000 ก้าวต่อวัน ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

    ผลการวิจัยจากวารสาร The Lancet โดย Assistant Professor Amanda Paluch และคณะ ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 8 การวิจัยขนาดใหญ่ใน 40 ประเทศทั่วโลก โดยติดตามจำนวนก้าวเดินของผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 20,152 คน เริ่มตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 6 ปี โดยเปรียบเทียบผู้ที่มีการก้าวเดินจำนวน 2,000 ก้าวต่อวัน กับผู้ที่เดิน 4,000 ก้าว 6,000 ก้าว และ 9,000 ก้าวต่อวัน พบว่า จำนวนก้าวต่อวันสามารถช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้ร้อยละ 20 , 38 และ 49 ตามลำดับ (Hazard ratio = 0.80, 0.62 และ 0.51) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีการควบคุมปัจจัยร่วมอื่นๆ เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายได้ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น


    ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับข้อแนะนำการเดินของประเทศไทย ภายใต้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายคนไทยไร้พุง โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ที่แนะนำให้ผู้สูงอายุเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว เพื่อป้องกันการหกล้ม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ทรงตัวดีขึ้น และหากมีการเดินเพิ่มมากขึ้นเป็นวันละ 7,000 – 10,000 ก้าว จะช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อ และเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวที่ดี ป้องกันการหกล้ม ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: