ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

พัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4 H

พัฒนาเด็ก

    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย 11 กระทรวง ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กไทยแข็งแรง เป็นคนดี มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4 H ฉลาด (Head) ดี (Heart) มีทักษะ (Hand) แข็งแรง (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน

    ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กวัยเรียนวัยรุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคนที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดี มีความพร้อมทุกด้าน ส่งต่อไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต เนื่องจากในระยะหลายปีที่ผ่านมายังคงพบปัญหาการพัฒนาเด็กไทย ทั้งด้านภาวะโภชนาการมีเชาว์ปัญญา (IQ) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การไม่ได้เรียนต่อ เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และปัญหาจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 จึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้มากขึ้น

    กลไกความร่วมมือที่สำคัญ คือ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลัก 4 H ได้แก่

    ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ (Head)
    ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม (Heart)
    มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Hand)
    แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี (Health)
    ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน

   ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เป็นแกนหลัก ร่วมกับ 11 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนตามทิศทางให้บรรลุเป้าหมายมุ่งให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: