ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

หนุนหญิงตั้งครรภ์ทุกวัย ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เตรียมความพร้อมให้ครอบครัว

ดาวน์ซินโดรม

     สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ ทุกสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัว

     กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม เป็นโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บ่อย ที่เกิดความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญา โดยมีอุบัติการณ์ของกลุ่มอาการดาวน์เท่ากับ 1 : 800 ของทารกแรกเกิด พบได้กับทุกกลุ่มอายุของหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ ปีละประมาณ 600,000 คน จะมีทารกแรกเกิดที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ประมาณปีละ 750 ราย ถ้าไม่มีระบบบริการตรวจคัดกรองในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงดูปกติสูงถึงรายละ 2,500,000 บาท โดยผู้ปกครองของเด็กต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถือเป็นภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวที่ไม่พร้อม จึงควรมีการตรวจค้นหาแต่เนิ่น ๆ ว่า ทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์หรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวด้วย

    จากข้อมูลผลงานวิจัยของ นางสาวนัจญ์มะฮ์ เลิศอริยะพงษ์กุล นางเริงฤทัย หลีเส็น นางสาวโซเฟีย สาเมาะ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง ความสำเร็จของระบบบริการคัดกรอง กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จากงานประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พบว่า
    ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวทาง การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า แนวทางการปฏิบัติคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์มีความเหมาะสม ง่ายต่อการนำไปใช้ปฏิบัติ และควรปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับ การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ให้กับบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ต่อไป


    ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เพื่อเป็นแนวทางการให้บริการ ตามกระบวนการคุณภาพแก่หน่วยบริการ โดยครอบคลุมการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การตรวจกรองด้วยวิธี Quadruple Test การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด การยุติการตั้งครรภ์ และการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและให้หน่วยบริการจัดระบบเครือข่ายบริการแบบครบวงจร โดยสามารถเรียกเก็บเงินชดเชยได้ตามรายการกิจกรรมบริการ

    การเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้นั้น จะต้องเข้ารับบริการตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

    1) กระบวนการในการเข้ารับการปรึกษาทางพันธุศาสตร์
    2) การเข้ารับการตรวจเลือดคัดกรองโดย Quadruple Test ซึ่งหากมีความเสี่ยงต่ำจะเข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ตามปกติ หรือหากมีความเสี่ยงสูง จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอด
    3) รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด โดยการเจาะตรวจหาโครโมโซมของทารกจากน้ำคร่ำหรือเลือดจากสายสะดือทารก หากพบโครโมโซมผิดปกติ จะให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และสามี ในการเลือกฝากครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวต้องการตั้งครรภ์ต่อ ก็พร้อมให้คำแนะนำ ช่องทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมที่เหมาะสมต่อไป
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: