ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชน กระตุ้นวิถีชีวิตกระฉับกระเฉง

กิจกรรมทางกาย

    ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กฯ (ปี 66-73) เน้นหลักการ 5 ข้อ มีหลักฐาน-ทำได้จริง-เท่าเทียม-สร้างการมีส่วนร่วม-ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุก “EMPACT” เดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสม กระตุ้นเยาวชนมีวิถีชีวิตกระฉับกระเฉงเพิ่ม หลังพบวัยโจ๋ขยับร่างกายน้อยกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า

    ไทยประกาศใช้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561–2573 ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย มีวิสัยทัศน์ที่ว่า ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตสู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเป้าให้ทุกคนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 85 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 75 ปี

    “กลุ่มที่น่าห่วงคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงและมีระดับการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ต่ำกว่าผู้ใหญ่กว่า 30% สะท้อนแนวโน้มปัญหาด้านการสาธารณสุขในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในอนาคต ช่วงต้นปี 2566 สธ. สานพลัง สสส. และภาคี เร่งวางรากฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก กุญแจของความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการ และภาคีเครือข่าย ผลักดันนำยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน ช่วยสร้างเสริมพลังแห่งการเล่น สู่พลังแห่งชีวิต”


    สถานการณ์โควิด-19 ใน พ.ศ. 2563 ที่ลดลงอย่างมาก กลุ่มเด็กและเยาวชนมีระดับกิจกรรมทางกายเพียงพอน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่นถึง 2 เท่า คือมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 17.7% เมื่อเทียบกับวัยทำงานอยู่ที่ 54.7% วัยสูงอายุอยู่ที่ 52.9% สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สานพลังวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2566–2573) มีหลักการพื้นฐาน 5 ข้อ
    1. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
    2. นำไปปฏิบัติได้จริง
    3. ความเท่าเทียม เสมอภาค
    4. การมีส่วนร่วม
    5. ความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนไทยมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาวะที่ดี”

    แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กฯ มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อว่า “EMPACT”

    1. E : Educational setting ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา
    2. M : Manage (family) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของครอบครัว
    3. P : Policy สนับสนุนด้วยนโยบาย
    4. A : Academic พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเครือข่ายภาควิชาการและประชาสังคม
    5. C : Community การสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมจากชุมชน/สังคม
    6. T : Technology เทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณะ

    ทุกภาคส่วน ร่วมยกระดับการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน ทำให้การมีกิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: