ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

“ชัชชาติ” เฉลิมฉลองความสัมพันธ์กว่า 60 ปี สหภาพยุโรป-ไทย ในงานปลูกต้นไม้มิตรภาพเนื่องในวันยุโรป

ปลูกต้นไม้มิตรภาพ

    คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (อียู) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้มิตรภาพใจกลางเมือง เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบกว่า 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย

    งานมิตรภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อเฉลิมฉลองศักราชใหม่ของความร่วมมือ ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย โดยงานนี้ยังจัดขึ้นใน "วันยุโรป" ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปี และเป็นวันที่สหภาพยุโรปจะรำลึกถึงสันติภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความหลายหลาย และความสามัคคี วันยุโรปถูกกำหนดขึ้นตามวันที่มีการ ประกาศปฏิญญาชูมานในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งเสนอให้สร้างความร่วมมือทางการเมืองรูปแบบใหมในยุโรป อันเป็นจุดเริ่มต้นของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน

    โดยในงานมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ปลูกต้นพะยูงสามต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย โดยต้นพะยูงเป็นไม้ที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ โดยสหภาพยุโรปได้มีสวนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้นี้ผ่านการให้ทุนสนับสนุนโครงการ Partners Against Wildlife Crime ในงานยังมีคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและอาเซียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกและแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นเข้าร่วม

    ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสำคัญของงานว่า "พิธีปลูกต้นไม้มิตรภาพในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างชาวยุโรปและชาวไทย นอกจากนี้ เรายังได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งพัฒนาเศษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รอบด้าน เต็มไปด้วยนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุ ไว้อย่างชัดเจนในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน ( Partnership and Cooperation Agreement - PCA) ที่ได้มีลงนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสามารถเริ่มต้นได้จากก้าวเล็กๆ ตันไม้ที่เรามาปลูกร่วมกันในวันนี้ จะเจริญเติบโตงอกงามไปพร้อมกับมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต"


    งานในวันนี้ เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยในการสงเสริมเมืองสีเขียวที่ยั่งยืนและน่าอยู่ โดย สหภาพยุโรปจะรวมบริจาคตันไม้ทั้งหมด 600 ต้น สำหรับการปลูกทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal ของสหภาพยุโรปอีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยตั้งอยู่บนความร่วมมือยาวนานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการลงนามในความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นสวน และความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย (EU-Thailand Partnership and Cooperation Agreement: PCA)

     และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ยังมีการประกาศเริ่มต้นการเจรจาจัดความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยใหม่อีกครั้งด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: